PRIVACY STATEMENT

Inleiding

WeAreLawyers levert juridische diensten aan het MKB en particulieren. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dient WeAreLawyers bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven over een persoon, direct of indirect identificeerbaar. WeAreLawyers respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan WeAreLawyers wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze Privacy Statement heeft als doel u te informeren over de wijze waarop WeAreLaywers uw persoonsgegevens verwerkt, en u te wijzen op uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacy Statement beoogt derhalve uitvoering te geven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Inhoudsopgave

 1. Over ons
 2. Doel verwerking
 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 4. Weigering om persoonsgegevens te verstrekken
 5. Grondslag verwerking persoonsgegevens
 6. Doorgifte van persoonsgegevens
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging
 9. Uw privacy rechten
 10. Aanpassingen Privacy Statement
 1. Over ons

WeAreLawyers verwerkt persoonsgegevens om juridische diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk contact met u te kunnen hebben. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van WeAreLawyers.

WeAreLawyers is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u daarover vragen en/of klachten heeft, kunt u contact opnemen via: info@wearelawyers.nl. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden er echter prijs op stellen indien u ons eerst de kans geeft om te helpen met uw klachten, voordat u besluit de Autoriteit Persoonsgegevens te benaderen.

Social media

Op de website van WeAreLawyers kunnen buttons en/of links opgenomen worden om webpagina’s te promoten en/of te delen op social media of websites van derden. WeAreLawyers houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van social media is derhalve voor uw eigen risico. Voordat u van dergelijke diensten gebruik maakt, raden wij u aan eerst het privacy statement van de betreffende partij door te lezen.

Blog

Op haar website biedt WeAreLawyers een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens zoals onder 9. Vermeld. WeAreLawyers kan in sommige gevallen echter niet in staat zijn om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. Wij vragen u derhalve voorzichtig te zijn met welke gegevens u verstrekt in een reactie op een blog bericht. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens via een applicatie van een derde partij (via social media) verstrekt, dan is die derde partij of de beheerder van die applicatie het aanspreekpunt bij verzoeken om verwijdering en/of andersoortige vragen op het gebied van privacy.

 1. Doel verwerking

WeAreLawyers verwerkt de hierna onder 3. genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Advisering en doorverwijzing;
 • Het innen van declaraties;
 • Communicatie met onze (potentiële) cliënten;
 • Informeren over juridische updates en onze dienstverlening via de nieuwsbrief;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Marketing- en communicatie activiteiten; en
 • Werving en selectie (solliciaties).
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, verwerkt WeAreLawyers bepaalde persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van onze website, het aangaan van een overeenkomst met ons, contact opnemen met ons of op andere wijze gebruik maken van onze diensten, verstrekt u bepaalde gegevens aan WeAreLawyers. Dit kan onder meer de volgende persoonsgegevens betreffen:

 • Voor- en achternaam;
 • Titel;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Email adres;
 • Telefoonnummer;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Stad;
 • Land;
 • Betalingsinformatie (IBAN);
 • Kenteken;
 • Gegevens over de wederpartij; en
 • Gegevens over klanten / werknemers van uw onderneming.
 1. Weigering om persoonsgegevens te verstrekken

Indien WeAreLawyers wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken, of daartoe verplicht is op grond van een overeenkomst met u, en u weigert de persoonsgegevens te verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat wij niet in staat zijn om de overeenkomst met u uit te voeren. Indien dit het geval is kan dit ertoe leiden dat wij de overeenkomst met u dienen te ontbinden.

 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

WeAreLaywers verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n); en
 • Gerechtvaardigd belang.
 1. Doorgifte van persoonsgegevens

WeAreLawyers deelt uw persoonsgegevens slechts met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd onder 2. Hierbij valt onder meer e denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, of correspondentie met de wederpartij, maar ook het inschakelen van een derde namens en in opdracht van WeAreLawyers, zoals een IT leverancier, of een andere advocaat als praktijkwaarnemer.

Daarnaast kan WeAreLawyers persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

WeAreLawyers ziet erop toe dat alleen wordt samengewerkt met partijen die uw privacy respecteren en op correcte wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Indien een derde in opdracht van WeAreLawyers persoonsgegevens verwerkt, wordt met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst gesloten. Door WeAreLawyers ingeschakelde derden partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 1. Bewaartermijn

WeAreLawyers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de hiervoor genomede doeleinden te bereiken. Dit omvat eveneens het voldoen aan onze juridische verplichtingen (onder andere de fiscale bewaarplicht).

Ter vaststelling van de bewaartermijn nemen wij onder meer in acht de hoeveelheid, aard en mate van gevoeligheid van uw persoonsgegevens, evenals het risico op schade bij ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

 1. Beveiliging

WeAreLawyers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval WeAreLawyers gebruik maakt van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zal WeAreLawyers met de betreffende partij afspraken vastleggen over de te treffen beveiligingsmaatregelen.

 1. Uw privacy rechten

U heeft bepaalde rechten onder de AVG. Zo heeft u het recht om WeAreLawyers een verzoek te sturen tot:

 • Inzage;
 • Correctie;
 • Beperking;
 • Verzet;
 • Overdraagbaarheid van gegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens; en
 • Intrekken van eerder gegeven toestemming.

Een dergelijk verzoek kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Wij wijzen u erop dat wij om misbruik en fraude te voorkomen, wij u ter verificatie kunnen verzoeken aan ons specifieke informatie te verstrekken (zoals overlegging kopie paspoort, identiteitsbewijs etc.). WeAreLawyers neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij WeAreLawyers aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

WeAreLawyers

Nieuwe Spiegelstraat 2

1017 DE

E-mail: info@wearelawyers.nl

Telefoon: 020-210 11 99

 1. Aanpassingen Privacy Statement

WeAreLawyers heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via: info@wearelawyers.nl.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 17-09-2017.