Klachtenregeling 

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u om contact met ons op te nemen om uw klacht te bespreken. In onderling overleg zullen wij dan proberen om te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Mocht dat niet slagen, dan hanteert WeAreLawyers de navolgende klachtenregeling.

***

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • advocaat: mr. M.C. Groenendijk;
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen WeAreLawyers en de cliënt.
 2. WeAreLawyers draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; en
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat WeAreLawyers een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De advocaat zal trachten om samen met de cliënt tot een oplossing te komen, die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is.
 3. De advocaat geeft binnen vier weken na ontvangst van de klacht daarop een schriftelijke reactie (waaronder begrepen per e-mail). Onder opgave van redenen kan deze termijn met maximaal vier weken worden verlengd.

Artikel 6 Geheimhouding, kosteloze klachtbehandeling en verantwoordelijkheden

 1. De advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 3. De advocaat is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De advocaat registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp en houdt een klachtdossier bij.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

***